วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : คอมพิวเตอร์การศึกษา

รายวิชาบังคับ (20 หน่วยกิต)

รหัส
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
2110183
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการทำโปรแกรม
3(2-2-5)
2726125
โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction Authoring Systems)
CAI AUTHOR SYS
3(2-2-5)
2726222
การทำโปรแกรมวิชวลเบสิกสำหรับงานการศึกษา (Visual Basic Programming for Education)
VIS BAS PROG ED>
3(2-2-5)
2726232
การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา (Educational Database Management)
ED DATABASE MGT
3(2-2-5)
2726344
โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บขั้นนำ (Introduction to Web-Based
Instruction  Program)
INTR WBI PROG
3(2-2-5)
2726372
การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Design of Computer Systems for Education)
DESIGN COMP SYS ED
2(1-2-3)
2726490
การศึกษาโครงการคอมพิวเตอร์การศึกษา
(Project Study in Computer Education)
PROJ STUDY COMP ED
3(1-4-4)

รายวิชาเลือก (12 หน่วยกิต)

รหัส
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
2726334
การจัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing)
DESKTOP PUBLISHING
3(2-2-5)
2726345
โปรแกรมภาษาสำหรับโฮมเพจทางการศึกษา
(Programming Languages for Educational  Webpages)
PROG LANG ED WEB
3(2-2-5)
2726355
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Data Communication and Educational network
DAT COM ED NET
3(2-2-5)
* 2110158
การทำโปรแกรมภาษาโคบอล
3(3-0-6)
* 2110284
การทำโปรแกรมภาษาปาสคาล
3(3-0-6)
* 2726233
การทำโปรแกรมภาษาซีเพื่อประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา
(C Programming for Educational  Data Processing)
C PROG ED DAT PROG
3(2-2-5)
2726401
การบริหารการศึกษาทั่วไป (General Educational Administration)
GENERAL EDUC ADMIN
2(2-0-4)
2726316
การผลิตและการใช้สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
(Production and Use of Educational Printed  Materials)
PROD-USE PRNT MATR
2(1-2-3)
2726317
สื่อการสอนสำหรับการศึกษาตามเอกัตภาพ (Media for Individualized Instruction)
MEDIA F INDIV INST
2(1-2-3)
2726333
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer for Management of Information Systems in Education)
COMPUTER MIS ED
3(2-2-5)
2726362
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปของคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษา
(Application of Computer  Packages for Education)
APP COMP PKG ED
3(2-2-5)
2726381
พฤติกรรมมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Behavior and Computer)
HUMAN BEHAV/COMP
3(2-2-5)