การเยี่ยมชม-ดูงาน

การเยี่ยมชมดูงานของคณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  7 สิงหาคม 2557 โดย รศ.ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวต้อนรับ-แนะนำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

_MG_8990 _MG_8986 _MG_8981
_MG_8998 _MG_8982 _MG_8983
_MG_8984 _MG_9008 _MG_8993
_MG_8996 _MG_9006 _MG_9001