รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์

jintawee

ที่อยู่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กทม 10330 E-mail: jinmonsakul@gmail.com
งาน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 Tel/Fax: 66(2) 218-2644
การศึกษา
2002-2005 Ed.D. in Higher Education — Supervision, Curriculum, and Instruction; Major in Educational Technology Texas A&M University-Commerce, USA.
2001-2002 MS. in Higher Education TeachingTexas A&M University-Commerce, USA.
2000-2001 MS. in Learning Technology and Information Systems in Media and TechnologyTexas A&M University-Commerce, USA.
1995-1999 ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกประถมศึกษา การสอนวิชาภาษาอังกฤษ
1983-1995 โรงเรียนราชินี
การทำงาน
2006-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2008-ปัจจุบัน ผู้สอนในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU e-Learning Professional) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2008-2010 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2005-2006 อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างประเทศอาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2002-2005 อาจารย์สอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาTexas A&M University-Commerce, USA.
ทุนวิจัย  
2012-ปัจจุบัน แนวทางการประเมินเว็บไซต์ที่ให้บริการทางการศึกษา : กรณีศึกษาการประเมินผลการดำเนินการเว็บไซต์ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556.
2012-ปัจจุบัน ระบบการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา. ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2555.
2012-ปัจจุบัน ระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาของชุมชนวัฒนธรรมอาเซียน. ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556.
2012-ปัจจุบัน การพัฒนาระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556. (ผู้ร่วมวิจัย)
2012 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อรูปแบบเว็บไซต์และรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนทางไกลแบบอีเลิร์นนิงในอาเซียน. เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย: ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
2012 การพัฒนารูปแบบการเรียนอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานศาสตร์การสอนตามแนวทางคอนสตรั๊คติวิสต์ด้วยเครื่องมือทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการสร้างความรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา. เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย: ทุนพัฒนาอาจารย์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2012 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจำของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย: เงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร์ (ดำเนินการระหว่างปีการศึกษา 2010-2012)
2010 รูปแบบเว็บไซต์และรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงในระดับอุดมศึกษา . เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย: ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
2009 ผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้คอร์สแวร์ในรูปแบบที่ต่างกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่มีระดับความสามารถทางการเรียนรู้ต่างกันในรายวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บขั้นนำ. เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย: เงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร์
2007 ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งในระดับอุดมศึกษา
หนังสือ  
2012 จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2555). Desktop Publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล. หนังสือชุดการบูรณาการ ICT สู่การเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนยุคใหม่. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2011 จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2554). อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ : แนวคิดสู่การปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในทุกระดับ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2010 จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2553). หลักการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
บทความวิชาการ
2013 Khlaisang, J. (2013). Analysis of the Cultural Factors Affecting the Proper Design of Website and Electronic Courseware for e-Learning in ASEAN. AAOU Journal: Expanding the Frontiers of Knowledge through Open and Distance Learning in Changing Societies. Vol.8 No.2 (September 2013) pp 87-101
2013 จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2556). MOOCs PEDAGOGY: จาก OCW, OER สู่ MOOCs เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ด้านอีเลิร์นนิง : Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education จัดโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 5-6 สิงหาคม 2556
2013 Khlaisang, J. & Songkram, N. (2013). E-Learning System to Enhance Cognitive Skills for Learners in Higher Education: A Review of Possibly Open Education. International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol. 21 No.1 (January-April 2013) pp 17-23.
2013 Sombuntham, S. and Khlaisang, J. (2013). Thailand Cyber University and the Best Practice for Open Online Courseware’s Services. The Asia Regional OpenCourseWare and Open Education Conference 2012, organized by Japan Opencourseware Consortium and Office of the Higher Education Commission, Bangkok, Thailand, January 21-22, 2013.
2013 Khlaisang, J. (2013). Social Media Based Courseware for ASEAN Open Education: Opportunity and New Challenge. The Asia Regional OpenCourseWare and Open Education Conference 2012, organized by Japan Opencourseware Consortium and Office of the Higher Education Commission, Thailand, January 21-22, 2013.
2012 Khlaisang, J. (2012). Development of Pedagogical Blended E-Learning Model Using Cognitive Tools Based Upon Constructivist Approach for Knowledge Construction in Higher Education. Proceedings of the Fourth International e-Learning Conference 2012, organized by the Thailand Cyber University Project, Office of the Higher Education Commission, Bangkok, Thailand, June 14, 2012.
2012 Khlaisang, J; Koraneekij, P. (2012). Development of Blended E-Learning Model Using Online Interactive Reflective Learning Logs to Enhance Faculty of Education Students’ Inquiring Mind and Retention at Chulalongkorn University. Proceedings of the Fourth International e-Learning Conference 2012, organized by the Thailand Cyber University Project, Office of the Higher Education Commission, Bangkok, Thailand, June 14, 2012.
2010 Khlaisang, J. (2010). Proposed Models of Appropriate Website and Courseware for E-Learning in Higher Education: Research Based Design Models. Proceedings of the E-LEARN 2010 – World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education organized by the Association for the Advancement of Computing in Education, Orlando, Florida, October 18-22, 2010.
2012 จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2555). การออกแบบเว็บไซต์และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสำหรับอีเลิร์นนิงในอาเซียน: กรอบวัฒนธรรมที่ควรคำนึงถึง (Proper Design of Website and Electronic Courseware for e-Learning in ASEAN : Cultural framework for Consideration). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ด้านอีเลิร์นนิง : Integrating ASEAN Online Learning: Policy and Process บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซียน: นโยบายและกระบวนการ. จัดโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2555.
2012 จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2555). สิ่งพิมพ์ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนยุคอินเทอร์เน็ต (Digital Publishing for Net-Generation Learners). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ด้านอีเลิร์นนิง : Integrating ASEAN Online Learning: Policy and Process บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซียน: นโยบายและกระบวนการ. จัดโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2555.
2011 จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2554). อีเลิร์นนิงเว็บไซต์ & คอร์สแวร์: ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต (E-Learning Website & Courseware: Current and Future Trends). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ด้านอีเลิร์นนิง : Open Learning – Open the World จัดโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2554
2010 จินตวีร์ คล้ายสังข์ และประกอบ กรณีกิจ. (2553). สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการฝึกอบรม. ประมวลสาระชุดวิชาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาหน่วยที่ 13. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2009 จินตวีร์ มั่นสกุล และประกอบ กรณีกิจ. (2552). PEDAGOGY-BASED HYBRID LEARNING: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ตุลาคม 2552). หน้า 93-108.
2008 Monsakul, J. (2008). A Research Synthesis of Instructional Technology in Higher Education. Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education (SITE) International Conference, organized by the Association for the Advancement of Computing in Education, Las Vegas, Nevada, March 3-7, 2008.
2007 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และจินตวีร์ มั่นสกุล. (2550). การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้ Blackboard ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคณะครุศาสตร์ 10-11 กค. 2550
2007 จินตวีร์ มั่นสกุล (2551). อีเลิร์นนิ่งกับการศึกษาไทยในยุค ICT: การประยุกต์ใช้กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับแนวคิดหมวกความคิดหกใบ ในพิมพันธ์ เดชะคุปต์ รัชนีกร หงส์พนัส และปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (บรรณาธิการ). กลยุทธ์พัฒนาการคิด: ภูมิคุ้มกันตนเอง
2007 Monsakul, J. Learning Management Systems in Higher Education: A Review from Faculty Perspective. Proceedings of the Fourth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, organized by the Ministry of Information and Communication Technology, Bangkok, Thailand, Pp. 8.1-8.7, November 18-19, 2007.
2007 Monsakul, J., Espinoza, S., & Un, K. S. (2007). Pre-service Teachers’ ICT Competency in Thailand. Academic Exchange Quarterly, 3(11).
2006 Monsakul, J., Espinoza, S., & Un, K. S. (2006). ICT in Thai Pre-service Teachers: Knowledge, Skill, and Attitude toward ICT Competencies. International Forum of Teaching and Studies, 2(2).
2006 Monsakul, J. (2006). eLearning Courseware Development: Experiences and Lessons Learned from AU-PLUS System. Proceedings of the Third International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, organized by the Ministry of Information and Communication Technology, Bangkok, Thailand, Pp. 45.1-45.7, August 3-4, 2006.
2004 Monsakul, J., Espinoza, S., & Un, K. S. (2004). TAs Teaching Technology — An Internship Model. Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education (SITE) International Conference, organized by the Association for the Advancement of Computing in Education, Atlanta, GA, March, 2004.
รางวัล
2011 รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบวิดีโอ จัดโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2010 Fellowship Awarded, APEC e-Learning Training Program, Busan, Korea, Organized by Institute of APEC Collaborative Education (IACE) APEC e-Learning Training Center
2005 Thesis/Dissertation Summer Fellowship Awarded, Graduate School, Texas A&M University-Commerce
2005 Distinguished Doctoral Student Awarded for the Department of Secondary and Higher Education
2005 Recognition of Outstanding Service Awarded, Kappa Delta Pi International Honor Society in Education, Zeta Mu Chapter, Texas A&M University-Commerce, for Dedication to the Ideals of the Society: Fidelity to Humanity, Science, Service, and Toil
งานบริการวิชาการ (บางส่วน)
2008-ปัจจุบัน ผู้สอนออนไลน์ในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง และคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU E-Learning Professional) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2013 วิทยากรบรรยายหัวข้อ Hybrid Learning: Teaching & Technology for 21st Century Learners ให้กับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2013 วิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีอย่างไรให้กับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” มหาวิทยาลัยศิลปากร
2012 วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2012 วิทยากรในการสัมมนาโครงการ CU IE Media เรื่องการผลิตสื่อ E- Publishing…  มิติใหม่ หัวข้อสื่อดิจิทัลสำหรับผู้เรียนยุคอินเตอร์เน็ต จัดโดยโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2012 วิทยากรโครงการพัฒนาคณาจารย์เรื่องจากสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน สู่ โซเชียลมีเดียสำหรับผู้เรียนยุคอินเทอร์เน็ต โรงพยาบาลรามาธิบดี
2012 วิทยากรบรรยายหัวข้อ Teaching Techniques in 21st Century การอบรมสัมมนาด้านวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบการก่อตั้ง 160 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2012 วิทยากรบรรยายเชิงปฏบัติการหัวข้อ “อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ : สื่ออันทรงพลังสำหรับห้องเรียนยุคดิจิทัล จัดโดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40
2012 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ให้กับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2012 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)” ให้กับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2011 วิทยากรโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่รุ่นที่ ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2011 วิทยากรโครงการ Training Program on Development and Production of Learning Packages จัดโดย Asian Institute of Technology
2011 วิทยากรโครงการ แนวทางการพัฒนารูปแบบ E-Learning ของสำนักงานยุวกาชาด
2006-2009 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)
2010 วิทยากรการสัมมนาวิชาการ “ระบบการนำส่งข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยซอฟท์แวร์เปิดเผยรหัส” โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2010 วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบริหารรายวิชาที่ใช้อีเลิร์นนิงสำหรับคณาจารย์สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2010 วิทยากรในโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ด้านการพัฒนาทักษะ ICTโครงการอบรม เรื่อง OpenLearn: Creative teachers — Innovative class จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2010 วิทยากรในโครงการ Advanced Faculty Professional Development Program on Ensuring Training Effectiveness บรรยายหัวข้อ “ Use of ICT in teaching and learning” และ “E-learning and web-based learning” จัดโดย Asian Institute of Technology
2010 คณะทำงานและผู้ดำเนินรายการ (Chair of Panel Discussion) ในจัดการประชุม ASEM Lifelong Learning Hub: e-ASEM Research Network Meeting  ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยประจำปี 2553
2009 วิทยากรในโครงการ Professional Development Course on Facilitation of School-Based Assessment (SBA) Implementation บรรยายหัวข้อ “Use of ICT in Selection and Development of SBA Tools” จัดโดย Asian Institute of Technology
2009 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “Advance Competencies for Trainers: Designing of technology-assisted training/learning, Development of e-learning materials, and Application of technologies in training delivery”. จัดโดย Asian Institute of Technology.
2009 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “ICT Application in Schools & Community”. จัดโดย Asian Institute of Technology.
2009 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “Multimedia Presentation: Scripting & Storyboarding” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสำนักบริหารวิชาการและสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2009 จินตวีร์ มั่นสกุล. (2552). เอกสารประกอบการบรรรยายเรื่อง “รูปแบบการสอนเชิงบูรณาการในระบบ Hybrid” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2009 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซท์และ Web Marketing” ให้กับบริษัท แปลน สารา จำกัด
2009 วิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอน Hybrid Learning (Pedagogy-based) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2009 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “Technology for Classroom Teaching/Learning and in Training Situation”. จัดโดย Asian Institute of Technology.
2009 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “Collection & Selection of ICT based Instructional Materials and the Internet Resource”.  จัดโดย Asian Institute of Technology
2008 วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครุศาสตร์-นนทรี: ICT to the Future” จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2008 วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสำนักบริหารวิชาการ และสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2005-2007 Associate Editor, International Forum of Teaching and Studies, American Scholars Press Inc. GA, USA.
2007 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “การบูรณาการเทคโนโลยีกับการศึกษา” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
2007 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับครูในประเทศสหรัฐอเมริกา” โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์รุ่นที่ 1-2
2007 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “E-Learning: Experience and Lesson Learned”  โครงการ Annual International Training Courses, Thai International Cooperation Program: Revitalizing Higher Education Management จัดโดย Thailand International Development Cooperation Agency, Ministry of Foreign Affairs and Department of Educational Policy, Management and Leadership, Faculty of Education, Chulalongkorn University
2006 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “ อีเลิร์นนิง:อาวุธลับของผู้บริหารที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” (บรรยายร่วมกับ ดร. สันติธร บุญเจือ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
2006 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “eLearning Solution: Experiences & Lessons Learned from AuNet System” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
2006 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “บทบาทของ eLearning กับการศึกษาไทยยุค ICT” โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมผู้บริหาร CEO รุ่น 3 คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (บรรยายร่วมกับ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน และ ศ.ดร. อุทุมพร จามรมาน)
2006 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ “อีเลิร์นนิ่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก (บรรยายร่วมกับ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน)
2006 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ “IT กับการทำงานยุคใหม่” การอบรมโครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารมืออาชีพของบริษัทกฟผ. จำกัด (มหาชน) (บรรยายร่วมกับ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน)
2005 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ “Educational Leadership for Lifelong Learning and Communities of Learners” (Panel Discussion) , The International Conference on Educational Leadership (ICEL) จัดโดย Assumption University of Thailand
2005 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ “Course Management System (CMS) in Higher Education Special Lecture จัดโดย  Faculty of Education, Assumption University of Thailand
2000 – 2002 วิทยากรรับเชิญหัวข้อ  “Cultural Diversity in Today’s Society” จัดโดย Texas A&M University-Commerce, USA
สมาคม/มูลนิธิ
2004-2005 Member of the Kappa Delta Pi International Honor Society in Education
2000 – 2003 Vice President of the Thai Students’ Association, Texas A&M University-Commerce, USA
การฝึกอบรม (บางส่วน)
2010 APEC e-Learning Training Program, Busan, Korea, Organized by Institute of APEC Collaborative Education (IACE) APEC e-Learning Training Center
2007 Regional Workshop on ICT-integration Training for the Next Generation of Teachers, Yunnan, China, Organized by UNESCO
2007 โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Trainers) เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ รุ่นที่ 3จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
การนำเสนองานวิชาการ
2004 2nd Annual Pathways Research Symposium, Texas A&M University-Corpus ChristiTopic: Mentoring Experiences: A Case Study Approach for Mentoring in Teacher PreparationPresenters: Dr. Sue Espinoza, Ka Sai Un, and Jintavee Monsakul
2004 The 14th Annual English Graduates for Academic Development (EGAD) Symposium, Texas A&M University-Commerce, USATopic: Harness Your Teaching with Cyber Spears: Using Course Management System as a Tool in Higher Education Classrooms Presenters: Shau-e Eve Su and Jintavee Monsakul
งานเขียน
2007 จินตวีร์ มั่นสกุล. (2550). งานด้านการเงิน, คู่มือการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Conference Manual), คณะทำงานจัดทำคู่มือการประชุมเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน.
2006 Monsakul, J. (2006). Facilitating Instructor and Content Expert Manual, Master of Science Program in Management (eLearning), College of Internet Distance Education. Retrieved June 4, 2006 from the World Wide Web:http://cide.auplus.au.edu
2006 Monsakul, J. (2006). Research Project Guidelines, Master of Science Program in Management, April 2006, College of Internet Distance Education Assumption University of Thailand.
ประสบการณ์สอน (บางส่วน)
2012-ปัจจุบัน Information Technology and Education (เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนร่วม)
2011-ปัจจุบัน Design of Web-Based Learning (การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนร่วม)
2010-ปัจจุบัน Educational Technology Innovation and Media Development (การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนร่วม)
2006 – ปัจจุบัน Introduction to Web-Based Instruction Program (โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บขั้นนำ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2006 – ปัจจุบัน Educational Printed Material Production by Computer (การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2006 – ปัจจุบัน Systematic Production and Use of Instructional Media (การผลิตและการใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2013 EDC 614 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Development of Online Lessons) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
2012 CA 5118 สัมมนากลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ (Seminar in Strategic New Media) หลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2012 CA 5116 การผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Production) หลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2006 MS7000 Research Project มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (team teaching)
2005 EL 8431: Information and Communication Technology for Educators  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(team teaching)
2002 – 2005 ETEC 224: Computer Literacy, Texas A&M University-Commerce, Texas

 

Jintavee Khlaisang Jintavee is currently an associate professor in the Department of Educational Technology and Communications, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2006-present). Her recent publications were From Desktop Publishing to e-book: Tool to enhance Digital Learners’ Inquiry Mind (2012), Design Courseware for E-Learning: from Concept to Practice (2011), and Design Website for E-Learning in Higher Education (2010). Her latest research studies are entitled E-Learning System to Enhance Cognitive Skills for Learners in Higher Education (2012) Development Model of Pedagogical Blended E-Learning Using Cognitive Tools Based Upon Constructivist Approach for a Knowledge Construction in Higher Education (2012) and Analysis of the Cultural Factors Affecting the Proper Design of Website and Electronic Courseware for e-Learning in ASEAN (2011). In addition to the teaching and research responsibilities, she was appointed to be an assistant dean for Information Communication Technology and Network (2008-2010). Prior to this role, she was a lecturer, assistance dean for an international affair at Faculty of Education, and also a coordinator of eLearning degree programs at College of Internet Distance Education, Assumption University, Bangkok, Thailand (2005-2006).Jintavee has a doctoral degree in Supervision, Curriculum, and Instruction — higher education with the specific focus in Educational Technology (2005) and two master degrees — one is a Master of Science degree in Learning Technology Information Systems-Media and Technology and another is a Master of Science in Higher Education Teaching — both from Texas A&M University-Commerce (2002, and 2004 respectively). While working toward the degrees, she began working at the university as a graduate assistant in the education computer lab (2001-2002) and as a teaching assistant teaching an introduction to computer course for undergraduate students (2002-2005).Jintavee has been working on and published numerous articles and research studies in the areas of educational technology, e-learning methodology, hybrid learning, mobile learning, technology integration into curriculum and instruction for K-12, and higher education teaching methods and strategies: current trends and direction.