คณาจารย์พิเศษ

1) รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง
2) รองศาสตราจารย์ ดร. กิดานันท์ มะลิทอง
3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล วัชราภัย
4) รองศาสตราจารย์ ดร. วชิราพร โกศล
5) ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร. เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเรือง เนียมหอม
8) รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
9) อาจารย์ ดร. เฉลิมรัฐ  นาควิเชียร
10) Dolly  Samson