คณาจารย์ประจำ
หัวหน้าภาควิชา

jaitip_n

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
ASSOC. PROF. JAITIP NASONGKHLA, Ph.D.
โทรศัพท์: 02-218-2565  ต่อ 4105, 4100
อีเมล: Jaitip.N@chula.ac.th
data

nawanit_sรองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
ASSOC. PROF. NOAWANIT SONGKRAM, Ph.D.
โทรศัพท์: 02-218-2565  ต่อ 4111
อีเมล: noawanit_s@hotmail.com
data
jintawee_kรองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
ASSOC. PROF. JITTAVEE KHLAISANG, Ed.D.
โทรศัพท์: 02-218-2565  ต่อ 4110
อีเมล: jinmonsakul@gmail.com
data
pragob_kรองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
ASSIST. PROF. PRAKOB KORANEEKIT, Ph.D.
โทรศัพท์: 02-218-2565  ต่อ 4112
อีเมล: Prakob.K@Chula.ac.th
praweenya_sผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
ASSIST. PROF. PRAWEENYA SUWANNATTHACHOTE, Ph.D.
โทรศัพท์: 02-218-2565  ต่อ
อีเมล: Praweenya.S@Chula.ac.th
data
theerawadee_tอาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร
THEERAVADEE THANGKABUTRA, Ph.D.
โทรศัพท์: 02-218-2565  ต่อ 4102
อีเมล: theeravadee@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจาpornsook_tรย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
PORNSOOK TANTRARUNGROJ, Ph.D.
โทรศัพท์: 02-218-2565  ต่อ 4103
อีเมล: pornsookt@yahoo.com