ประวัติภาควิชา

สืบเนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แยกแผนกวิชาครุศาสตร์ออกจากคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ได้มีวิชา อุปกรณ์การสอนในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 2ปี จนกระทั่งปีพ.ศ.2500แผนกวิชาครุศาสตร์ได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็น คณะครุศาสตร์ จึงได้มีการเพิมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปีขึ้น หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงรายวิชาต่างๆ ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น วิชาอุปกรณ์การสอนจึงเปลี่ยนเป็นวิชาโสตทัศนศึกษา ตามหลักสูตรและเนื้อหาแนวใหม่ กล่าวได้ว่าวิชาการด้านโสตทัศนศึกษา ของประเทศไทยได้เริ่มมี การปฏิรูปให้ทันสมัยและก้าวหน้าเป็นลำดับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา

ปีพ.ศ.2500-2506 วิชาการด้านโสตทัศนศึกษาสำหรับนิสิตเริ่มรับนิสิตหลักสูตร 4ปี สังกัดหน่วยวิชาโสตทัศนศึกษา และ ปีพ.ศ. 2506 หน่วยวิชาโสตทัศนศึกษาเริ่มรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิชา โสตทัศนศึกษาเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรก ต่อมาปีพ.ศ.2507หน่วยวิชาโสตทัศนศึกษาได้รับการอนุมัติให้ยกฐานะขึ้นเป็นแผนกวิชาโสตทัศนศึกษา โดยมีศาสตราจารย์สำเภา วรางกูร ผู้ริเริ่มงานด้านโสตทัศนศึกษามาตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาโสตทัศนศึกษา และภายหลังก็ได้มีการเปลี่ยนแผนกวิชาเป็น ภาควิชาโสตทัศนศึกษา

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้คณะครุศาสตร์มี 4 ภาควิชา ดังนี้

1. ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
2. ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
3. ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
4. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

ซึ่งภาควิชาโสตทัศนศึกษาจึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2501 คณะครุศาสตร์ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการวิจัยในการทดลองสอนของนิสิตคณะครุศาสตร์ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตอมาในปี พ.ศ. 2522 “แผนกวิชา? ได้เปลี่ยนเป็น”ภาควิชา? ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 11 ภาควิชา 1 สาขาวิชา และศูนย์ต่าง ๆ 6 ศูนย์ ดังนี้
1. ภาควิชาสารัตถศึกษา
2. ภาควิชาวิจัยการศึกษา
3. ภาควิชาประถมศึกษา
4. ภาควิชามัธยมศึกษา
5. ภาควิชาบริหารศึกษา
6. ภาควิชาพลศึกษา
7. ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
8. ภาควิชาศิลปศึกษา
9. ภาควิชาอุดมศึกษา
10. ภาควิชาดนตรีศึกษา
11. ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
12. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ศูนย์ต่าง ๆ 6 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ
2. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
3. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
4. ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา
5. ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ
6. โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2547 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547” ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121ตอนที่ 71 ลงวันที่ 2 กันยายน 2547 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะครุศาสตร์ เป็น 4 ภาควิชา ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
3. ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
4. ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
5. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา