การอบรม-สัมมนา
การเสวนา เรื่อง อนาคตภาพการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : สานต่อประสบการณ์ นักเทคโนโลยีการศึกษาไทย
วันที 15 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพการเสวนา : http://portal.edu.chula.ac.th/etc/?p=178