รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

nawanit

ประวัติส่วนตัว

1.การศึกษาระดับอุดมศึกษา

   คุณวุฒิ                                  ปี พ.ศ. ที่จบ              ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

1.1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                       2550               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกรดเฉลี่ย 4.00
1.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                    2546                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ยุโรปศึกษา: International Program)
1.3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต                       2543               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(โสตทัศนศึกษา)
1.4 ครุศาสตรบัณฑิต                            2538                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สังคมศึกษา-เทคโนโลยีทางการศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับสอง)

2.ประวัติการทำงาน

1   เข้าบรรจุเป็นอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
หมวดวิชาสังคมศึกษา เมื่อปี 2541
2   โอนเข้าสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์ เมื่อปี 2548
3   กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
4   กรรมการจัดทำ e-book สู่ประชาคมโลก สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5   ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในสถาบันการศึกษาต่างๆ
6   ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในสถาบันการศึกษาต่างๆ
7   วิทยากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ
8   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต) (พ.ศ.2552และ2553)
9  กรรมการตรวจคุณภาพการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ CU Gateway สู่สังคมไทย (พ.ศ.2553-2555)
10 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัยและบทความวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆ
12  ที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรและประเมินการฝึกอบรม กรมทางหลวง (พ.ศ 2555-2556)
13  ที่ปรึกษาการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

3.ผลงาน

1 ด้านบริหาร
1.1 ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (พ.ศ.2554-2557)
1.2 กรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.3 กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.4 กรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
1.5 กรรมการและเลขานุการการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตระดับสาขาวิชาและวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
1.6 กรรมการและเลขานุการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์
2  ด้านวิชาการ
2.1 บทความ ย้อนหลัง 5 ปี

Songkram, N (2011) “The Project -based Learning and Collaborative Learning Model for Innovative knowledge Creation for Undergraduate Students in Higher EducationInstitutions” Proceedings of Global Learn Asia Pacific 2011 – Global Conference on Learning and Technology. March 28 – April, 2011- Melbourne, Australia. p.1079 – 1084 (Paper No.37303) http://storefront.acculink.com/aace/GetThumbnail.aspx? assetid=67

Songkram, N (2011) “The Blended Learning Model with Team Learning and Creative Promotion Processes for Innovation Creation in Undergraduate Students” Proceedings of Global Learn ASIA PACIFIC 2011 – Global Conference on Learning and Technology.  March 28 – April, 2011- Melbourne, Australia.p.1894-1899 (Paper No.37416) http://storefront.acculink.com/aace/GetThumbnail.aspx assetid=67

Songkram, N (2012) “The Blended Learning Model with Active Learning for Knowledge Construction and Creative Problem Solving Ability for Undergraduate Students in Higher Education Proceedings of The Fourth Annual Asian Conference on Education (ACE 2012) Osaka, Japan  24-28 October 2012

เนาวนิตย์ สงคราม (2556) ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกและแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานเพื่อการออกแบบการศึกษานอกสถานที่เสมือนและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556)

เนาวนิตย์ สงคราม (2557) รูปแบบการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม (Innovation-based Learning) แนวคิดใหม่ : เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  ในรวมบทความเรื่อง “เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน” ประกอบ กรณีกิจ เนาวนิตย์ สงคราม และ จินตวีร์ คล้ายสังข์ บรรณาธิการ

Songkram, N and et.al  (2014) E- Learning system to enhance cognitive skills for learners in higher  education” International Conference on New Horizons in Education, Paris, France 25-27 June 2014 and published in Procedia of Social and Behavioral Science (Science Direct, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science), Scopus).

Songkram, N and Puthaseranee, B (2014) E- Learning system in virtual learning environment to enhance cognitive skills for learners in higher educationInternational Conference on New Horizons in Education, Paris, France 25-27 June 2014 and published in Procedia of Social and Behavioral Science (Science Direct,Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science), Scopus).

 Songkram, N (2014) “E- Learning system in virtual learning environment to develop creative thinking for learners in higher education International Conference on New Horizons in Education, Paris, France 25-27 June 2014 and published in Procedia of Social and Behavioral Science (Science Direct, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISIWeb of Science), Scopus).

2.2 งานวิจัย ย้อนหลัง 5 ปี

งานวิจัยที่ทำดำเนินเสร็จสิ้น :

  • เนาวนิตย์ สงคราม (2554) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการสร้างความรู้ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับนิสิต นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เงินทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.) ปีงบประมาณ 2552 (ระยะเวลาการวิจัย 2 ปี)

  • เนาวนิตย์ สงคราม (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมของนิสิต นักศึกษาระดับ

      ปริญญาบัณฑิต  เงินทุนวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552

3) เนาวนิตย์ สงคราม (2556) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการสร้างองค์ความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนิสิต นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุนงบประมาณ

แผ่นดิน

4) เนาวนิตย์ สงคราม (2556) ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกและแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานเพื่อการออกแบบการศึกษานอกสถานที่เสมือนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาบัณฑิต ทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555

5)  เนาวนิตย์ สงคราม (2556) ระบบการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงบนสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2555

งานวิจัยที่กำลังทำ

  • ระบบการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับนิสิต นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 (สิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม 2557)

  • ระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่

21 ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาของชุมชนวัฒนธรรมอาเซียน

ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2556 (สิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม 2557)

3)      อิทธิพลของศาสตร์การสอนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด SECI Model ของผู้เรียนระดับปริญญาบัณฑิต ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เริ่มดำเนินการตุลาคม 2557)

4.2.3 หนังสือ ย้อนหลัง 5 ปี

1) เนาวนิตย์ สงคราม  (2554 ) การสร้าง Digital Video & Digital Strorytelling เพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) เนาวนิตย์ สงคราม (2556) หลักการออกแบบและการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน: PowerPointสำหรับครู พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) เนาวนิตย์ สงคราม (2557)  การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4) เนาวนิตย์ สงคราม (2557) การสร้างนวัตกรรม: เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมจากพื้นฐาน การวิจัยและการนำไปใช้ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5) ประกอบ กรณีกิจ เนาวนิตย์ สงคราม จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2557) บรรณาธิการ รวมบทความ เรื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน