ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยpraweenya_s
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(2547-ปัจจุบัน)
Homepage: http://sites.google.com/site/praweenya
Praweenya Suwannatthachote, Ph.D.
Assistant Professor
Faculty of Education, Chulalongkorn University
Department of Educational Technology and Communications

การศึกษา
ศษ.บ. (2537)  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
                    เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค.ม.    (2541)  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด.    (2546)  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานบริหาร
- ผู้แทนคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน)
- หัวหน้าอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (2550-ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (มิถุนายน 2549-ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (2551-ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (2548-ปัจจุบัน)
- ผู้ช่วยคณบดี (24 ธันวาคม 2555- 28 กุมภาพันธ์ 2557)
ผู้แทนคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (มิถุนายน – ธันวาคม 2555)

ผลงานทางวิชาการ