ทรัพยากรการเรียนรู้
  • สื่อมัลติมีเดีย  เรื่อง การใช้งาน Endnote
    •  คู่มือการใช้งาน Endnote  |   Download
    • การแก้ไขรายการอ้างอิง    | Download
    • การแทรกอ้างอิงสำหรับการเขียน | Download
    • การนำเข้าเอกสาร |  Download