วิธีรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี
  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา สามารถยื่นใบสมัครที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 4
 รายละเอียดหลักสูตร วิชาเอกคอมพิวเตอร์ | วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
รายละเอียดหลักสูตร  ปริญญาโทปริญญาเอก

การสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคในเวลาราชการ

1. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางระบบ INTERNET ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยคีย์ข้อมูลได้ที่http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษา) เลือกขั้นตอนการสมัคร
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมใบแจ้งการชำระเงิน
3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครฯ ผ่านธนาคารสาขาวิชาละ 500 บาท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. เอกสารประกอบการสมัครฯ มีดังนี้

  • ใบสมัครที่พิมพ์ได้จากข้อ 2 ติดรูป หรือ scan ลงในใบสมัคร พร้อมลงนามให้เรียบร้อย
  • ใบแจ้งการชำระเงินที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร และวันที่ชำระเงิน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนา Transcript 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP , TOEFL , IELT ) ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ของแต่ละสาขาวิชา

*ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่คืนเอกสารและหลักฐานการสมัครใดๆทั้งสิ้น*

สำหรับผู้สมัครระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องมีเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม ดังนี้

  • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ เทียบเท่ามาก่อน แล้วมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
  • ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)  ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า T50

5. ส่งเอกสารตาม ข้อ 4 ทางไปรษณีย์ที่ กลุ่มสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
( ดูข้อมูลจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัคร ฯ)

หมายเหตุ * เงื่อนไขตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้

1)   คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 60 หรือ TOEFL น้อยกว่า 500 หรือ IELTS น้อยกว่า 5.0 ต้องเรียนรายวิชา  5500532 Academic English for Graduate Studies และรายวิชา 5500560 Thesis Writing ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสำเร็จการศึกษา
2)   คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 60 แต่น้อยกว่า 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 500 แต่น้อยกว่า 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 แต่น้อยกว่า 5.5 ต้องเรียนรายวิชา 5500560 Thesis Writing  และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสำเร็จการศึกษา
3)   สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525  หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ก่อนสำเร็จการศึกษา
4)  ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถ้ายังไม่ได้ทดสอบ จะต้องสมัครและเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด กรณีที่คะแนนไม่ถึง T50 จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา  (สมัครโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ที่ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด โปรดติดต่อ  0-2218-2546)

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ  เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่  www.atc.chula.ac.th (ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในวันสอบวิชาเฉพาะ)

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  อาจารย์ ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์ ในเวลาราชการ ระหว่าง 08.00 – 16.00 น. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218–2645   E-mail : pornsookt@yahoo.com

  • สำหรับหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ หลักสูตรในเวลาราชการอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรนานาชาติ
  • กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางระบบ INTERNET พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามเงื่อนไขของหลักสูตรและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่หลักสูตรที่ต้องการสมัคร โดยดูข้อมูลจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ เมื่อสมัครในระบบเรียบร้อยแล้วต้องปริ้นเอกสารออกมาจากระบบทั้งหมด
  • หมายเหตุ หากผู้สมัครมีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมหลักจากที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แล้ว เพื่อให้หลักสูตรได้รับเอกสารและไม่สูญหายระหว่างทางจึงขอให้ผู้สมัคร ส่งเอกสารไปยังสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาที่สมัครให้ชัดเจน

เมื่อสมัครในระบบเรียบร้อยแล้วต้องปริ้นเอกสารออกมาจากระบบทั้งหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์  : บัณฑิตวิทยาลัย 0-2218-3502-5 | ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 0-2218-2644
เว็บไซต์  :  บัณฑิตวิทยาลัย |  งานหลักสูตรและการสอน | ภาควิชาเทคโนโลโยีและสื่อสารการศึกษา

fb CU ETC PHD page
ข่าวสารสำหรับดุษฎีบัณฑิตสาขาโนโลยีและสื่อสารการศึกษา