รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเทคโนโลยีฯ ร่วมอวยพรปีใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาหลักสูตรและการสอน