รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะครุศาตร และ ร่วมอวยพรปีใหม่ แด่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา,ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา, ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา และ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  วันที่ 3 ธันวาคม 2561