แสดงความยินดี นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต รับพระราชทานปริญญาบัตร

คณาจารย์ และนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังจากรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 ตุลาคม 2561