พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง401 ชั้น 4 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ต่อคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วมพิธี