ปฐมนิเทศนิสิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย