สัมมนาวิทยานิพนธ์นิสิต ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย