สัมมนาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​