สัมมนาวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2

ภาควิชาเทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต (ครั้งที่ 2)  ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560