การตรวจสอบวารสารที่ยอมรับโดยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนาวิธีการสืบค้นเพื่อการตรวจสอบวารสารที่ยอมรับโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยสามารถทำาการตรวจสอบได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/publication/

grad