วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 61 ปี

หัวหน้าภาค คณาจารย์ และ บุคคลากร ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมตักบาตรงานวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 61 ปี

ปฐมนิเทศนิสิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย