โปสเตอร์ผลงานนิสิตดุษฏีบัณฑิต รหัส 2557-2558

โปสเตอร์ผลงานนิสิตดุษฏีบัณฑิต รหัส 2557-2558

โปสเตอร์ผลงานนิสิตดุษฏีบัณฑิต รหัส 2554

โปสเตอร์ผลงานนิสิตดุษฏีบัณฑิต รหัส 2555

โปสเตอร์ผลงานนิสิตดุษฏีบัณฑิต รหัส 2556

นิทรรศการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา

นิทรรศการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้นที่ 1  วันที่ 20-24 เมษายน 2558 รายวิชา 2765210 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา
ผู้สอน ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

1429693613984 1429693599528 1429693554454
1429693556563 1429693579867 1429693588197
1429693589996 1429693609550 1429693604579