งดการเรียนการสอน-กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”
  • Logo_nontrigame-4การแข่งขันในระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    รายละเอียด http://www.kps.ku.ac.th/nontrigame
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่ง 4733/2557 เรื่อง งดการเรียนการสอน ในช่วงวันที่ 19-13 มกราคม 2557 โดยงดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาบัณฑิต ส่วนนักกีฬาที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอนุญาตให้ลาเรียนได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน
    คำสั่งงดการเรียนการสอน |  NoP_PDF_downlaod

ครบรอบ 20 ปี ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ครบรอบ 20 ปี ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
http://www.edu.chula.ac.th/etc