สัมมนาวิทยานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คณาจารย์ และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เข้าร่วมงานสัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้ง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20มีนาคม พ.ศ.2559​

งานสัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้ง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คณาจารย์ และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เข้าร่วมงานสัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้ง 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2559​

งานสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

งานสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วันที่ 14 มกราคม 2559

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 23 ธันวาคม 2558  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ได้รับเกียรติจากหน่วยงานความร่วมมือเครือข่ายนักวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา
ร่วมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือง Mobile Learning
ณ อาคารพระมิ่งขวัญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

_MG_7810

_MG_7808

_MG_7814

_MG_7822

สัมมนา ASEAN Countries HED Forum: Transcending Boundaries of learning

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง
ASEAN Countries HED Forum: Transcending Boundaries of learning :
AQUANTUM LEAP INTO DIGITAL TECHNOLOGY
วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริสเซส
รายละเอียดที่ https://sites.google.com/site/opencontentforum2

Capture

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติ

ขอเชิญนิสิตเข้ารับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
โดย Assoc. Prof.Dr. Timothy Khen Guan Teo,University of Macau, Singapore
ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 2-3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ้นสุดการรับสมัคร  2 ธันวาคม 2558

banner_sim12

การใช้โปรแกรม CU E-Thesis และ Endnote X7

ขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม CU E-Thesis และ Endnote X7 วันเสาร์ที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 3 ลงทะเบียนผ่าน https://sites.google.com/site/libedutraining สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02 218 2428 E-mail : lib.edu@hotmail.com Line ID : @libedu หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ไม่มีค่าใช้จ่าย
endNote

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/ 2558

คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมนาวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารพระมิ่งขวัญ

25581003-_MG_5190 (1024x683) 25581003-_MG_5222 (1024x683) 25581003-_MG_5230 (1024x683)
25581003-_MG_5236 (1024x683) 25581003-_MG_5258 (1024x683) _MG_9858
25581003-_MG_5258 (1024x683)  25581003-_MG_5260 (1024x683)  25581003-_MG_5265 (1024x683)
25581003-_MG_5280 (1024x683) 25581003-_MG_5286 (1024x683) 25581003-_MG_5304 (1024x683)
25581003-_MG_5221 (1024x683) 25581003-_MG_5193 (1024x683) 25581003-_MG_5194 (1024x683)
25581003-_MG_5196 (1024x683) 25581003-_MG_5197 (1024x683) 25581003-_MG_5200 (1024x683)
25581003-_MG_5204 (1024x683) 25581003-_MG_5205 (1024x683) 25581003-_MG_5208 (1024x683)
25581003-_MG_5215 (1024x683) 25581003-_MG_5214 (1024x683) 25581003-IMG_5237 (1024x683)

ภาพโดย : ชนิฎฐา อินทรศักดิ์

แจ้งเลื่อน การสัมมนาการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558

20150818-mooc-seminar-postphone

mooc-header-01

การสัมมนาวิชาการ การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy)

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา

—————————————————————————————-
ลงทะเบียน >>
—————————————————————————————-

keyword : THAI MOOC , THAI OER