สัมมนาวิทยานิพนธ์นิสิต ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​

สัมมนาวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

สัมมนาวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2

ภาควิชาเทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต (ครั้งที่ 2)  ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

แสดงความยินดี นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต รับพระราชทานปริญญาบัตร

คณาจารย์ และนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังจากรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 กันยายน 2560

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้อง401 ชั้น 4 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ต่อคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วมพิธี

โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้อง ห้อง 601 อาคาร 3 ชั้น  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จะจัดกิจกรรม สัมมนาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทั้งในเวลาและนอกเวลา ราชการ ทุกชั้นปี     เพื่อให้นิสิตได้ทราบขั้นตอนการ สอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เตรียมความพร้อม รับทราบปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ เกิดขึ้นระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์กับนิสิต และ ระหว่างนิสิตกับนิสิต และเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิอันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตใน การจัดทำวิทยานิพนธ์

 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

25591007-_MG_9549

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้อง401 ชั้น 4 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ต่อคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลายท่านเข้าร่วมพิธี