รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเทคโนโลยีฯ ร่วมอวยพรปีใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะครุศาตร และ ร่วมอวยพรปีใหม่ แด่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา,ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา, ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา และ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  วันที่ 3 ธันวาคม 2561

แสดงความยินดี นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต รับพระราชทานปริญญาบัตร

คณาจารย์ และนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังจากรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 ตุลาคม 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง401 ชั้น 4 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ต่อคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วมพิธี

แสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี เอกเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่2 (รหัส59)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี เอกเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่2 (รหัส59) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดหนังสั้น โครงการวิสัยทัศน์พัฒนา ครั้งที่ 12  ภายใต้หัวข้อ ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ จัดโดย คุรุสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Link :    VIDEO

วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 61 ปี

หัวหน้าภาค คณาจารย์ และ บุคคลากร ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมตักบาตรงานวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 61 ปี

ปฐมนิเทศนิสิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

สัมมนาวิทยานิพนธ์นิสิต ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​

สัมมนาวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560