การตรวจสอบวารสารที่ยอมรับโดยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนาวิธีการสืบค้นเพื่อการตรวจสอบวารสารที่ยอมรับโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยสามารถทำาการตรวจสอบได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/publication/

grad

นิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา
  • ขอให้นิสิตนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา ชั้นปีที่ 3 ทุกคนลงทะเบียนเรียนวิชา 2726397 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์การศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
    โดยจะเรียนในวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-10.00 น.
  • นิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา ทุกชั้นปีที่ได้วิชาเอกทั้ง 2 เอกแล้วให้มาดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอเข้าวิชาเอกที่งานทะเบียน ตึก 6 ตั้งแต่บัดนี้ถึงธันวาคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ที่ยังมิได้มีวิชาเอกครบ ขอให้ติดต่ออาจารย์ด่วน