ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559  คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมแสดงความยินดีในโอกาส รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ ได้ปรับตำแหน่งทางวิชาการ

สัมมนาวิทยานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คณาจารย์ และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เข้าร่วมงานสัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้ง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20มีนาคม พ.ศ.2559​

งานสัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้ง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คณาจารย์ และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เข้าร่วมงานสัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้ง 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2559​

งานสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

งานสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วันที่ 14 มกราคม 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเข้าอวยพรคณบดี คณะครุศาสตร์

วันที่ 13 มกราคม 2559 คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เข้าอวยพรคณบดี คณะครุศาสตร์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่อวยพรคณบดีอวยพรคณบดี