การวิจารณ์ ร่าง TOR การจ้างทำความสะอาดอาคารตณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 
 
 

โครงการจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2560
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย