วิจารณ์ ร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคาร 6 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 
 
 

โครงการปรับปรุงอาคาร 6
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2560
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย