การวิจารณ์ ร่าง TOR จ้างปรับปรุงอาคารพูนทรัพย์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 

โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพูนทรัพย์ฯ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 8  ส.ค. 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
งานพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย