การวิจารณ์ร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 

โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 5
(อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. - 3 ส.ค. 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
งานพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย