การวิจารณ์ร่าง TOR โครงการปรับปรุงระบบควบคุมแสง อาคาร 2 ชั้น 4,6,7,8

 
 
 

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมแสง อาคาร 2 ชั้น 4,6,7,8
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 เม.ย. 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
[ TOR ]
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
งานพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย