การวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 

การประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม
จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2558 - 4 ม.ค. 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
งานพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย