ศูนย์บริการการศึกษา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษานานาชาติ
ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์สนับสนุนงานด้านการศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง
ศูนย์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านจิตตปัญญาศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านนโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ
ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำของระบบการศึกษา

ชมรม / อื่น ๆ

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ
สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์
Total 3 Record : 1 Page : 1