กิจกรรมอบรมการปลูกดอกดาวเรือง
โดยคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพงานอาคารสถานที่
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 

เจ้าหน้าที่สวนภูมิทัศน์ ลงมือปฏิบัติจริง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจก็มาร่วมกิจกรรมด้วย

..........บรรยากาศการลงแปลง

นั่งฟังบรรยาย....ภาคทฤษฏี...แบบเบาๆ ผลงานการลงเมล็ด...990 ถุง...