ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของคณาจารย์ประจำในสังกัดคณะครุศาสตร์ พ.ศ.2561
ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของคณาจารย์ประจำในสังกัดคณะครุศาสตร์ พ.ศ.2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์สาธิตระดับที่สูงขึ้น เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานการสอน พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์สาธิตระดับที่สูงขึ้น เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานการสอน พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์ว่าด้วยการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาธิตชำนาญการ อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ หรืออาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2555
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์ว่าด้วยการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาธิตชำนาญการ อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ หรืออาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2555
Total 9 Record : 1 Page : 1