ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์ว่าด้วยการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาธิตชำนาญการ อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ หรืออาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2555
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์ว่าด้วยการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาธิตชำนาญการ อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ หรืออาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์สาธิตระดับที่สูงขึ้น (แบบคำขอ กระบวนการและขั้นตอนในการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์สาธิตระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2560)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์สาธิตระดับที่สูงขึ้น (แบบคำขอ กระบวนการและขั้นตอนในการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์สาธิตระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2560)
ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการสอนในการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์สาธิตระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2560)
ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการสอนในการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์สาธิตระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2560)
Total 6 Record : 1 Page : 1