กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ
..... ภารกิจการพัสดุ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ
..... ภารกิจบริหารทั่วไป
กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการศึกษาและห้องสมุด
Total 7 Record : 1 Page : 1