ปรัชญา ปณิธาน 
      ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา  มุ่งบุกเบิกแสวงหาความรู้ความคิดใหม่ทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ความคิดเพื่อความก้าวหน้าทางครุศาสตร์และวิชาชีพครู ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
เป้าหมาย
     เป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินในศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นครู นักวิชาการ และนักการศึกษา ผู้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยใช้ศาสตร์ทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา เป็นแกนหลักเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งภูมิปัญญา
     2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
    1. สาขาวิชาศิลปศึกษา
    2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา