วิสัยทัศน์
   ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงในศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตและเป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

พันธกิจ
   1. เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความสามารถด้านการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
   2. เพื่อสร้าง เผยแพร่และประยุกต์องค์ความรู้และงานวิจัยของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อประโยชน์ของสังคม
   3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ศาสตร์ต่างๆ ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   4. เพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน 

จุดมุ่งหมาย
   1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้รอบ รู้ลึกในศาสตร์ด้านการศึกษาตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ คิดเป็น ทำเป็น ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒราตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต
   2. สร้าง เผยแพร่และประยุกต์องค์ความรู้ของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาชุมชนและสังคมไทยโดยยกระดับคุณภาพของผลผลิตสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ
   3. มีเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ศาสตร์ต่างๆ ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   4. มีการส่งเสริมให้นิสิตและบัณฑิตเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม รู้จักสืบสาน ส่งเสริม ธำรงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน 

สาขาวิชาที่เปิดสอน 
   สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน