Amator yonelimine sahip bir erkekseniz, turklerin yurek hoplatan sikis filmlerini izlemek istiyorsaniz sitemizde bulunan sikis bolumunu inceleyebilirsiniz. Bu porno sitesinde genelde buyuk memeleri ile erkekleri alan esmer kadinlar bulunuyor. Profesyonel ve amator konulu olarak seyredebileceginiz turk pornosu kimi zaman amator duygusal sekli ile sizlerle bulusacak.

ปรัชญา ปณิธาน
    ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นแหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิงชั้นนำในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม ความรู้และความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพึ่งตนเอง มีศักยภาพในการแข่งขันและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมโลก

พันธกิจ
    1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มีคุณธรรมเป็นผู้นำสามารถสร้างสรรค์ความรู้ในศาสร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   2. บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยและสังคมโลก
   3. ถ่ายโอนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่ประชาคมการศึกษาและประชาชน
   4. ฟื้นฟู สืบสาน ธำรงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาไทย 

เป้าหมาย
   1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งรู้รอบและรู้ลึกในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมอันเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
   2. เป็นศูนยกลางความเป็นเลิศทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาบนฐานการวิจัยและพัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงของสังคมไทยและสังคมโลก
   3. มีความแข็งแกร่งทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอันดับต้นของครุศึกษา
   4. มีการปลูกฝังคุณลักษณะของบัณฑิตและคนในสังคม ให้ตระหนักถึงคุณค่าศิลปะในวัฒนธรรมสืบสาน ส่งเสริม ธำรงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย