ปรัชญา ปณิธาน
    ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นแหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิงชั้นนำในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม ความรู้และความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพึ่งตนเอง มีศักยภาพในการแข่งขันและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมโลก

พันธกิจ
    1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มีคุณธรรมเป็นผู้นำสามารถสร้างสรรค์ความรู้ในศาสร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   2. บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยและสังคมโลก
   3. ถ่ายโอนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่ประชาคมการศึกษาและประชาชน
   4. ฟื้นฟู สืบสาน ธำรงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาไทย 

เป้าหมาย
   1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งรู้รอบและรู้ลึกในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมอันเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
   2. เป็นศูนยกลางความเป็นเลิศทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาบนฐานการวิจัยและพัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงของสังคมไทยและสังคมโลก
   3. มีความแข็งแกร่งทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอันดับต้นของครุศึกษา
   4. มีการปลูกฝังคุณลักษณะของบัณฑิตและคนในสังคม ให้ตระหนักถึงคุณค่าศิลปะในวัฒนธรรมสืบสาน ส่งเสริม ธำรงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย