ปรัชญา
    ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา เป็นแหล่งผลิตนักวิชาการที่มีความเป็นผู้นำด้านการวิจัย การวัดและประเมินผล สถิติ และจิตวิทยาการศึกษาให้กับสังคมและมีศักยภาพในการผลิต เผยแพร่ และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงได้ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอย่างมีคุณธรรม 

ปณิธาน 
   ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จะสร้างนักวิชาการที่มีความสามารถด้านการวิจัย การวัดประเมินผล สถิติ และจิตวิทยาการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่มีความสมดุลทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ ก้าวทันวิธีวิทยาใหม่ๆ มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถผลิต เผยแพร่ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และชี้นำสังคมได้อย่างกว้างขวาง มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมพันธกิจดังกล่าว 

วัตถุประสงค์
   1. ด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านการวิจัย การวัดและการประเมินผลการศึกษา สถิติการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
   2. ด้านการวิจัย เพื่อผลิตองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อชี้นำและเตือนสติสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสู่ความเป็นสากล
   3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน
   4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานและพัฒนาค่านิยม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

สาขาวิชาที่เปิดสอน  
   1. สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
   2. สาขาวิชาสถิติการศึกษา
   3. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
   4. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา