Amator yonelimine sahip bir erkekseniz, turklerin yurek hoplatan sikis filmlerini izlemek istiyorsaniz sitemizde bulunan sikis bolumunu inceleyebilirsiniz. Bu porno sitesinde genelde buyuk memeleri ile erkekleri alan esmer kadinlar bulunuyor. Profesyonel ve amator konulu olarak seyredebileceginiz turk pornosu kimi zaman amator duygusal sekli ile sizlerle bulusacak.

ปรัชญา
    ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา เป็นแหล่งผลิตนักวิชาการที่มีความเป็นผู้นำด้านการวิจัย การวัดและประเมินผล สถิติ และจิตวิทยาการศึกษาให้กับสังคมและมีศักยภาพในการผลิต เผยแพร่ และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงได้ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอย่างมีคุณธรรม 

ปณิธาน 
   ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จะสร้างนักวิชาการที่มีความสามารถด้านการวิจัย การวัดประเมินผล สถิติ และจิตวิทยาการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่มีความสมดุลทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ ก้าวทันวิธีวิทยาใหม่ๆ มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถผลิต เผยแพร่ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และชี้นำสังคมได้อย่างกว้างขวาง มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมพันธกิจดังกล่าว 

วัตถุประสงค์
   1. ด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านการวิจัย การวัดและการประเมินผลการศึกษา สถิติการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
   2. ด้านการวิจัย เพื่อผลิตองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อชี้นำและเตือนสติสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสู่ความเป็นสากล
   3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน
   4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานและพัฒนาค่านิยม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

สาขาวิชาที่เปิดสอน  
   1. สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
   2. สาขาวิชาสถิติการศึกษา
   3. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
   4. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา