วิสัยทัศน์ 
    ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงในศาสตร์นโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษาของแผ่นดินและภูมิภาค

พันธกิจ

    1. สร้าง เผยแพร่ และประยุกต์องค์ความรู้ของศาสตร์พัฒนศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา อุดมศึกษา และธุรกิจและอาชีวศึกษา
    2. ผลิตและพัฒนาผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สอนที่เน้นความเรืองปัญญาและคุณธรรม
    3. สร้างและเข้าร่วมในเครือข่ายทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
    4. มีส่วนร่วมในการผลักดันและชี้นำการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมระดับชาติและนานาชาติ 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

    1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา
    2. สาขาวิชาพัฒนศึกษา
    3. สาขาวิชานิเทศการศึกษา
    4. สาขาวิชาอุดมศึกษา
    5. สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา