ภารกิจการพัสด
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทร 02-218-2565 ต่อ 6750-53