การเสนอเรื่องเข้าบอร์ด 1 (กรณีปกติ)
การเสนอเรื่องเข้าบอร์ด 2 (กรณีมีงบประมาณ)
การเสนอเรื่องเข้าบอร์ด 3 (กรณีบริการวิชาการ)
ตอบจดหมายเชิญวิทยากร/กรรมการต่างๆ (กรณีหน่วยงานภายในจุฬาฯ)
ตอบจดหมายเชิญวิทยากร/กรรมการต่างๆ (กรณีหน่วยงานภายนอกจุฬาฯ)
การเสนอเอกสาร เพื่อลงนาม
การเสนอประกาศ/คำสั่ง เพื่อลงนาม (กรณีคณะครุศาสตร์พิมพ์)
การเสนอหนังสือ “ประกาศ/คำสั่ง” เพื่อลงนาม (กรณีหน่วยงานต้นเรื่องพิมพ์)
การขออนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆ (กรณีการจัดการเรียนการสอน)
การเสนอหนังสือให้คณบดีทราบ/พิจารณา (กรณีปกติ)
การเสนอหนังสือให้คณบดีทราบ/พิจารณา (กรณีให้ข้อมูลเพิ่มเติม)
การรับหนังสือของฝ่ายบริหาร
การรับหนังสือของฝ่ายวิชาการ
การเวียนหนังสือต่างๆ ภายในคณะครุศาสตร์
Link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook รั้วชมพู ครูมีข่าว
Facebook คณะ
Youtube คณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
..... Office 365 Login
..... G Suite Login
___ EDU New Portal Login
___ EDU Portal Login