โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560

 

[ รายละเอียดและกำหนดการโครงการฯ ]

[ แบบเสนอชื่อ ]
[ แบบประวัติและผลงาน ]
[ ใบรับรองคุณสมบัติด้านความเป็นคนดีมีคุณธรรมและจิตวิญญาณครู ]
[ ใบรับรองผลงานพัฒนาผู้เรียนตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ]
[ ข้อมูลสรุปผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ]
[ ตัวอย่างความเป็นครูของแผ่นดิน ]
[ ตัวอย่างความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผลงาน ]
[ ตัวอย่างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ]
[ แนวทางการนำเสนอโครงการการพัฒนาผู้เรียนตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ]
[ ข้อมูลโครงการการพัฒนาผู้เรียนตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ]