วิสัยทัศน์  
        ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นแหล่งความรู้ และแหล่งอ้างอิงด้านหลักสูตรและการสอนในระดับชาติและนานาชาติ
 
พันธกิจ  
        1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนที่ชี้นำให้แก่สังคม
        2. เป็นแหล่งอ้างอิงด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัยให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
        3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเอื้อยต่อการเป็นองค์กรด้านหลักสูตรและการสอน
 
เป้าหมาย 
        1. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มีองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนที่สามารถชี้นำให้แก่สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
        2. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นแหล่งอ้างอิงด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัยให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
        3. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการเป็นองค์การด้านหลักสูตรและการสอน 
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
        1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
        2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        3. สาขาวิชาประถมศึกษา
        4. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
        5. สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์
        6. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
        7. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
        8. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
        9. สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ