ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
 
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
 
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 
สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศการศึกษา
 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา