หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู 6 หลักสูตร

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู 6 หลักสูตร
ขอให้ท่านโอนเงินตามเอกสารหลักฐานในไฟล์แนบตามหลักสูตรที่สนใจ ดังต่อไปนี้
 
1. การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้ (TLC)
2. เทคนิคการสอนเขียนเรียงความสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 (TES)
3. การพัฒนาและส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนรายวิชาภาษาไทย รุ่นที่ 1 ARP และ รุ่นที่ 2 ARS
4. การพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านตามกรอบแนวคิดของ PISA (PIA)
5. การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (Positive classroom management) รุ่นที่ 1 (PCM 1)
6. การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (Positive classroom management) รุ่นที่ 2 (PCM 2)