ทิศทางที่ท้าทายของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ทิศทางที่ท้าทายของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม" ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558  เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (การร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ) สมัครเข้าร่วมฟังเสวนาที่ คุณอวิรุทธ์ 087-067-6734 หรือ chatmalatong@gmail.com หรือ 02-218-2565-97 ต่อ 399 หรือ fax 02-218-2562 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/d58C6RqB6Z